/Budowa Trasy Łagiewnickiej w poszanowaniu środowiska

Każda realizowana inwestycja drogowa ma wpływ na środowisko, w zależności od jej skali różny jest wymiar i zakres jej oddziaływania. Trasa Łagiewnicka realizowana jest w poszanowaniu otaczającego ją środowiska, co pozwali na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla tego obszaru. Teren po którym będzie przebiegała został dokładnie zinwentaryzowany. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiednich działań mających służyć ochronie przyrody i gatunków występujących na budowanym odcinku.

Prace na tzw. Białych Morzach

Pierwsze prace przygotowawcze związane z budową Trasy Łagiewnickiej rozpoczęły się na początku br. na tzw. Białych Morzach. Ze względu na to, że jest to obszar składowisk odpadów poprodukcyjnych po byłych zakładach wydobywających sodę przed rozpoczęciem prac konieczne było przeprowadzenie kompleksowych badań geologicznych.

Otrzymaliśmy zgodę na wydobycie konkretnego rodzaju odpadu, który został określony na podstawie naszych badań,  analiz i opracowań archiwalnych, dostępnych źródeł naukowych. Przy realizacji inwestycji minimalizujemy oddziaływanie na otaczającą ją przyrodę – podkreślił Krzysztof Migdał, członek zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka S.A.

Na tym obszarze przebiegać będą tunel tramwajowy i samochodowy, które zostały tak zaprojektowane, aby były w pełni funkcjonalne i bezpieczne. Tunele zostały zaprojektowane ściśle według dokumentacji geotechnicznej dla tego obszaru. Wydobywane odpady magazynowane są zgodnie z wydaną decyzją, nie powodując zagrożenia dla środowiska oraz płynącej w pobliżu rzeki Wilgi. Przy tych robotach prowadzone są również badania monitorujące stan zapylenia.

Korekta koryta rzeki Wilgi

Inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na wyeliminowanie korytarza wymiany powietrza, jaki  stanowi rzeka Wilga. W ramach przedsięwzięcia koryto rzeki zostanie jedynie nieznacznie skorygowane. Projekt przewiduje takie ukształtowanie koryta rzeki Wilgi oraz terenów przyległych, aby nie spowodowało ono zagrożeń powodziowych. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wody wezbraniowe mają zmieścić się w nowym korycie. Dodatkowo na tym odcinku zaprojektowano taką zabudowę dna i skarpy, aby przepływ był stabilny i nie powodował zwiększenia prędkości ewentualnych wód wezbraniowych.

Odprowadzanie wód opadowych

Projekt Trasy Łagiewnickiej zakłada odprowadzanie wód opadowych w szczelny system kanalizacyjny. Wybudowane drogi będą miały system odwodnienia (wpusty, przykanaliki, ścieki z prefabrykantów, kanały deszczowe). Woda z głównej trasy, łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych będzie odprowadzana do wpustów ulicznych, natomiast ta z tuneli do studni kanalizacyjnych.

Nasz system odwodnienia będzie podczyszczał i retencjonował wody przed ich odprowadzeniem do odbiornika, co dodatkowo zmniejszy ich wpływ na odbiornik. Decyzja środowiska nie zawierała wymogu retencjonowania wód, więc to dodatkowe rozwiązanie projektowe, które wprowadziliśmy mając na uwadze ochronę rzeki Wilgi  – powiedział, Krzysztof Migdał.

Ochrona fauny i flory

Na etapie projektowym tej inwestycji została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja, której głównym celem było pokazanie, że wariant realizacji przedsięwzięcia jest najlepszym z możliwych, a ingerencja w środowisko przyrodnicze i społeczne jest zminimalizowane poprzez dobór właściwych środków minimalizujących, technicznych i organizacyjnych. Eksperci wykonujący liczne badania wzięli pod uwagę gatunki prawnie chronione, jak również te które jej nie podlegają.

Na podstawie tych danych Wykonawca realizujący prace budowlane został zobowiązany do zastosowania szeregu rozwiązań mających na celu ochronę m.in. płazów, gadów i małych ssaków. W okresie wiosenno-jesiennym prace odbywać będą się pod nadzorem przyrodniczym, teren budowy będzie wygrodzony specjalnym płotkami ochronnymi, wszelkie otwory mają być zabezpieczone. W przypadku znalezienia zwierząt pracownicy zobowiązani są do ich przeniesienia poza obszar inwestycji, wszelkie zalewiska powstałe po ulewach mają być dokładnie sprawdzone i zasypane.

Zieleń, ochrona przed hałasem

Inwentaryzacja obszaru inwestycji pokazała, że na jej terenie rosną głównie gatunki pospolite i rodzime, m.in.: Brzoza, Wierzba, Olsza, Topola, Sosna, nie występują gatunki chronione. W ramach przedsięwzięcia zostanie posadzonych 2 529 drzew (m.in. Lipy, Buki) oraz 6 985 krzewów.

Dla całego obszaru zabudowy mieszkaniowej wprowadzono zabezpieczenie przed emisją hałasu w formie przezroczystych ekranów akustycznych. Dodatkowo wyloty z tunelu od strony ul. Nowoobozowej i Zakopiańskiej zostaną zabezpieczone akustycznie.

Te wszystkie działania potwierdzają, że budowany fragment trzeciej obwodnicy Krakowa realizowany jest w pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego.