Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

//Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Trasa Łagiewnicka S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Stefana Korbońskiego 14C. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji  zadań statutowych  przez  Trasa Łagiewnicka S.A. z siedzibą w Krakowie tel. 12 357 80 00  e-mail; sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl

Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcja kancelaryjne określającej zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w spółce Trasa Łagiewnicka S.A. z siedzibą w Krakowie.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa albo na podstawie zawartych umów.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@trasalagiewnicka.krakow.pl Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach i procedurach określających sposób  realizowania zadań statutowych oraz przepisów prawa .