Każda droga, zanim zostanie oddana do użytku – musi przejść stosowne odbiory, które są dopełnieniem stałej kontroli jakości jaką prowadzą inspektorzy na budowie. Odbiory poszczególnych robót  – np. nawierzchni drogowej, dokonywane są one na postawie projektu wykonawczego oraz odpowiednich specyfikacji technicznych.

W dokumentach tych zawarte są informacje dotyczące wymagań jakościowych, np. odpowiednie spadki poprzeczne czy nośność i zagęszczenie podbudowy pod warstwy bitumiczne. Kontroli podlegają też elementy brukarskie (krawężniki, cieki) oraz odwodnieniowe (kratki oraz włazy kanalizacyjne). Wzdłuż odcinka, który przeszedł procedurę odbiorową w zakresie podbudowy, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można rozpocząć prace bitumiczne. W tym przypadku, specyfikacja techniczna określa wymagania m.in. w kwestii zakresu temperatur, w jakich można wykonywać te prace czy ilości emulsji asfaltowej między warstwami. Dodatkowo, po zakończeniu układania poszczególnych warstw asfaltu wykonywane są badania równości nawierzchni oraz odwierty, na podstawie których w warunkach laboratoryjnych badane są takie właściwości jak np. zagęszczenie czy połączenia międzywarstwowe.