/PP.271.4.19.MS Informacja o udzieleniu zamówienia – usługi

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna: Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy
Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”. znak sprawy PP.271.4.19.MS

PP.271.4.19.MS – Informacja o udzieleniu zamówienia – usługi>>