Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego
w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Cel projektu:

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest usprawnienie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, prowadzące do zwiększenia udziału osób korzystających ze środków transportu publicznego. Zadanie przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, do poprawy płynności ruchu
i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Projekt jest zgodny z zakresem
i celem Osi VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – cel szczegółowy: większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego.

 

Planowane efekty:

Projekt polega na budowie nowej linii tramwajowej o długości ok. 1,7 km (podwójnego toru) na odcinku od ul. Zakopiańskiej do istniejącej pętli tramwajowej na os. Kurdwanów oraz przebudowie istniejącej linii tramwajowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku ok. 0,6 km (podwójnego toru). W ramach działań realizowanych w projekcie budową i przebudową zostaną objęte elementy układu drogowego kolidującego z planowaną inwestycją oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie sieci uzbrojenia terenu, systemu sterowania obszarowego, systemu informacji pasażerskiej. Dodatkowo, zakresem projektu objęto przebudowę pętli tramwajowej, budowę podstacji trakcyjnej, peronów przystankowych.

Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i skomunikowanie obszaru funkcjonalnego dzielnic południowych (Dzielnicy VIII, IX i XI) z centrum miasta, obszarami zabudowy mieszkaniowej, ośrodkami edukacji, miejscami zabytkowymi i kultu religijnego. Projekt przyczyni się do usprawnienia systemu miejskiej komunikacji zbiorowej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, prowadzącego do wzrostu liczby osób korzystających ze środków transportu publicznego i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście. Budowa nowej infrastruktury tramwajowej wpłynie na poprawę jakości przejazdu komunikacją zbiorową, wzrostu komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów, zmniejszenia hałasu, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury.

Beneficjent: Trasa Łagiewnicka S.A.

Wartość projektu: 200 018 049,00 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 97 560 000,00 PLN

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl  lub specjalnego formularza na stronie: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/

Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

1.     Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawionym urzędnikom i funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2.     Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3.     W przypadku wyrażania chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśniania sprawy.

4.     w przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.