Spółka Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna została powołana Uchwałą Nr XXXVII/625/16 z dnia 17 lutego 2016 roku.
Jedynym celem Spółki jest realizacja projektu polegającego na:

 1. Przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej;
 2. Utrzymaniu wybudowanej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie w okresie do dnia 31.12.2042 roku

W ramach wykonania zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków obejmujących budowę gminnych dróg i ulic (w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Realizacja projektu polegać będzie w szczególności na:

 1. Pełnieniu funkcji inwestora w zakresie Trasy Łagiewnickiej;

 2. Opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w zakresie Trasy Łagiewnickiej wraz z infrastrukturą tramwajową;

 3. Opracowaniu i złożeniu do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w zakresie infrastruktury transportowej, którą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku o dofinansowanie dla komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej;

 4. Realizacji i rozliczeniu komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zgodnie z przepisami i wytycznymi instytucji zarządzającej i pośredniczącej dla Programu

 5. Utrzymaniu nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury tramwajowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w zakresie Trasy Łagiewnickiej

Szczegółowy sposób wykonania powierzonego Spółce projektu w ramach zadań własnych gminnych w tym zakres obowiązków i wynagrodzenie Spółki określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółką.

Gmina Miejska Kraków wniosła kapitał zakładowy Spółki w wysokości 1.700.000 PLN (słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy 00/100) w postaci wkładu pieniężnego.

WŁADZE SPÓŁKI:

WALNE ZGROMADZENIE

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

RADA NADZORCZA:

   • Jerzy Hausner – Prezes Rady

   • Stanisław Owsiak – Wiceprezes Rady

   • Paweł Jamorski – Sekretarz Rady

ZARZĄD SPÓŁKI TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.

   • Mariusz Piątkowski – Prezes Zarządu

   • Marcin Korusiewicz – Wiceprezes Zarządu

   • Krzysztof Migdał – Członek Zarządu

DANE REJESTROWE:

Nazwa: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna

Adres: ul. Józefa Marcika 14c (2 piętro)

Kraków, kod: 30-443

Oznaczenie Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000609970

Numer PKD: 41 10 Z, 68 32 Z

Numer Regon: 364059830

Numer Nip: 6793125336

Kapitał zakładowy: 2.200.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 2.200.000,00 zł

DZIAŁANIA:

Spółka realizuje powierzone zadania własne Gminy z zakresu użyteczności publicznej polegające na:

   • przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej,

   • utrzymaniu wybudowanej infrastruktury, o której mowa w pkt.a), w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie, w okresie do dnia 31 grudnia 2042r. obejmujące budowę gminnych dróg i ulic ( w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

   • opracowaniu koncepcji, pozyskania decyzji środowiskowej oraz pozyskania innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i opracowań w tym warunków programu funkcjonalno – użytkowego w celu przygotowania udzielenia zamówienia publicznego na usługi projektowe i realizację robót budowlanych w zakresie inwestycji Trasa Pychowicka oraz Trasa Zwierzyniecka.