Statut Spółki Trasa Łagiewnicka 2018-01-20T21:30:19+00:00

Statut Spółki Trasa Łagiewnicka

Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: „Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna”.

Spółka może używać skrótu firmy: „Trasa Łagiewnicka S.A.”

Spółka może używać znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

Spółka działa na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3

Spółka została utworzona przez gminę Miejską Kraków.

Spółka działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwana dalej: K.s.h.

Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. O gospodarce komunalnej,

Uchwały NR XXXVII/625/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają przepisy ww. ustaw, a także odpowiednich innych przepisów prawa.

§ 4

Spółka realizuje powierzone zadania własne gminy z zakresu użyteczności publicznej polegające na :

  • przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej,
  • utrzymaniu wybudowanej infrastruktury, o której mowa w pkt. a), w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie, w okresie do dnia 31 grudnia 2042r. obejmujące budowę gminnych dróg i ulic (w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Na realizację zadań użyteczności publicznej, o których mowa w ust.1, składają się w szczególności zadania:

a) pełnienia funkcji inwestora w zakresie Trasy Łagiewnickiej,

b) opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w zakresie Trasy Łagiewnickiej wraz z infrastrukturą tramwajową,

c) opracowania i złożenia do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktury transportowej, którą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wniosku o dofinansowanie dla komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej,

d) realizacji i rozliczenia komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Instytucją Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami i wytycznymi instytucji zarządzającej i pośredniczącej dla Programu, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury tramwajowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w zakresie Trasy Łagiewnickiej.

Szczegółowe warunki realizacji przez Spółkę celu do jakiego została powołana, o którym mowa w ust.1, określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gmina Miejską Kraków a Spółką.

Przedmiot działalności

§ 5

Przedmiot działalności Spółki stanowi:

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.30.Z).

Ilekroć dla prowadzenia działalności określonej w ust.1 wymagana jest koncesja,

zezwolenie lub licencja, podjęcie tej działalności jest możliwe po uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub licencji.